Ringstorps sommarstad bildades 1941 på initiativ av stadsträdgårdsmästaren Victor Anjou. Området planerades kring Ernst Stenhammars vattentorn från 1905 och tomterna är lagda som band i en halvcirkel kring det gamla borglika vattentornet.

Ringstorps Sommarstad var det första koloniområdet som blev detaljplanerat redan när det anlades. De första tio åren skötte Helsingborgs stad området, sedan fick kolonisterna ta över.

Runt hela området går en oxelhäck som kommunen planterade. Det fanns bestämda regler från stadens sida hur stugor och trädgård skulle se ut.

Området delades in i strikta kvarter och gångar där byggnader, träd och odlingar blev tilldelade sina fasta platser. Trädgårdarna skulle delas in i zoner, vilket innebar att en bestämd del var avsedd för träd och prydnadsbuskar och den andra för odling av grönsaker. Det fanns under 1940-talet tio olika typritningar att tillgå. Den godkända stugtypen var 12 kvadratmeter stor.

Stugorna är placerade med trädgården ut mot den gemensamma gången. Ligusterhäckar mot gångarna är ursprungligt och dessa får enligt föreningens stadgar vara högst 75 cm höga och 35 cm breda.

Koloniområdet fick elektricitet först 1986 och några stugor har fortfarande ingen el.